Usługi księgowe

Jesteśmy biurem rachunkowym z ponad 30-letnim doświadczeniem,  świadczącym usługi w całej Polsce.  
Obsługujemy klientów również zdalnie.  

Zakres usług: 

 Księgi handlowe
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • opracowywanie polityki rachunkowej firm
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • naliczanie amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów VAT, wysyłanie plików JPK
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP)
 • sporządzanie deklaracji CIT 
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • kontrola sald rozrachunków
 • sporządzanie sprawozdań rocznych - bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS
 • rejestrowanie, zawieszanie działalności i likwidowanie spółek
 • sporządzanie protokołów ze zgromadzenia wspólników 
 • przygotowywanie projektów uchwał
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • naliczanie amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów VAT, wysyłanie plików JPK
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • sporządzanie rozliczenia rocznego 
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS
 • rejestrowanie, zawieszanie działalności i likwidacja firmy
Ryczałt, karta podatkowa
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie rejestrów VAT, wysyłanie plików JPK
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy 
 • sporządzanie deklaracji rocznych
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS
 • rejestrowanie, zawieszanie działalności i likwidacja firmy
Kadry, płace, rozliczenia ZUS
 • sporządzanie umów dla pracowników (o pracę, zlecenia i o dzieło)
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie zaświadczeń i świadectw pracy
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac
 • naliczanie odpraw, zasiłków chorobowych i ekwiwalentów
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy PIT4
 • sporządzanie rocznych deklaracji 
 • przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (drogą elektroniczną)
 • miesięczne rozliczenia ZUS drogą elektroniczną
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS

Szukaj